GreenDependent Egyesület

 • A betűméret növelése
 • Alapértelmezett betűméret
 • A betűméret csökkentése
Home Projektek TreeDependent - Fákkal felelősen Adatvédelmi Tájékoztató

Adatvédelmi Tájékoztató

E-mail Nyomtatás PDF

Adatvédelmi tájékoztató


1. Bevezetés

A jelen tájékoztató („Tájékoztató”) célja, hogy rögzítse a GreenDependent Egyesület (székhely: 2100 Gödöllő, Éva utca 4., adószám: 18709845-1-13; a továbbiakban „GreenDependent”), mint a http://www.greendependent.org honlap („Honlap”) tulajdonosa által alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elveket, illetve a GreenDependent adatvédelmi és -kezelési politikáját, amelyet a GreenDependent, mint adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el. A jelen Tájékoztató további célja, hogy a GreenDependent részére juttatott adományok adatkezelésével kapcsolatos tájékoztatást az érintettek rendelkezésére bocsássa.

A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a GreenDependent különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit.

2. Az adatkezelő adatai

Az Ön személyes adatainak kezelése szempontjából a GreenDependent az adatkezelő, azaz a GreenDependent felelős az Ön személyes adatainak jogszerű kezeléséért.

Az alábbi elérhetőségeken veheti fel velünk a kapcsolatot:

Adatkezelő neve: GreenDependent Egyesület

Postacím: 2100 Gödöllő, Éva utca 4.

Adószám: 18709845-1-13

E-mail cím: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Honlap: http://www.greendependent.org
 


I. Adományozásra vonatkozó adatkezelés


1. Az adatkezelés rövid bemutatása az egyes adatkezelési folyamatok szintjén

 • Bankkártyás fizetés

A GreenDependent adományoldala a CIB Bank Zrt. által biztosított biztonságos bankkártyás fizetési megoldást nyújtja az adományozóknak. A biztonságot az adatok szétválasztása alapozza meg. A GreenDependent adományoldala az adományokkal kapcsolatos információkat kapja meg a vásárlótól, a CIB Bank Zrt. pedig kizárólag a fizetési tranzakcióhoz szükséges kártyaadatokat a 256 bites TLS titkosítással ellátott fizetőoldalon. A fizetőoldal adattartalmáról a GreenDependent adományoldala nem értesül, azokat csak a CIB Bank Zrt. érheti el. A tranzakció eredményéről a fizetést követően a GreenDependent adományoldala oldala tájékoztatja. A kártyás fizetéshez az Ön internet böngésző programjának támogatnia kell a TLS titkosítást. Az adomány ellenértéke, a kifizetett összeg azonnal zárolásra kerül kártyaszámláján.

 • Banki átutalás

A GreenDependent a Honlapon feltüntette bankszámlaszámát annak érdekében, hogy a segíteni vágyók egyszeri utalás útján támogathassák a GreenDependent munkáját.

2. Az általunk gyűjtött személyes adatok, a jogalap és a cél megjelölésével

Személyes adat  Az adatkezelés célja  Az adatkezelés jogalapja
GREENDEPENDENT ÁLTAL KEZELT ADATOK: név, adószám (cég esetén), e-mailcím, telefonszám, levelezési cím
A CIB BANK ZRT. FIZETŐOLDALÁRA BEVITT ADATOK: bankkártyán szereplő személyes adatok (név, bankkártya típusa, száma, lejárati dátum, CVC/CVV-kód)

 
Adomány juttatása bankkártyás fizetéssel A GDPR 6. cikk (1) a) pontjában foglaltak szerint az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása
Név, bankszámlaszám Magánszemélytől/Cégtől érkező banki átutalás A GDPR 6. cikk (1) a) pontjában foglaltak szerint az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása

3. Az adatkezelés időtartama

 • Bankkártyás fizetés

Ezzel összefüggésben a GreenDependent személyes adatait 8 évig őrzi meg.

 • Banki átutalás

Ezzel összefüggésben a GreenDependent személyes adatait 8 évig őrzi meg.

II. Közös rendelkezések


 1. Adatfeldolgozók

CIB Bank Zrt.

A bankkártyás fizetés lebonyolítása során a CIB Bank Zrt. a GreenDependent adatfeldolgozójának minősül, és az általa végzett adatkezelésre a mindenkor hatályos CIB Bank Zrt. adatkezelési tájékoztatóban (jelenleg hatályos: https://net.cib.hu/system/fileserver?file=/Nyomtatvanyok/adatvedelmi_szabalyzat_180525_0524.pdf&type=related) foglaltak irányadóak.

2. Az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei

Milyen jogai vannak Önnek, mint Érintettnek az adataival kapcsolatban

 • Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog

Ön jogosult arra, hogy a GreenDependenttől kérésére visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • adatkezelés céljai;
 • érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogják (ide értve különösen az adatfeldolgozókat);
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 • az Ön jogai a személyes adatok kezelése körében;
 • az adatok forrása, amennyiben nem Öntől gyűjtötték őket;
 • automatizált döntéshozatalra vonatkozó információk.

A vonatkozó jogszabályok alapján az Ön személyes adatokról való tájékoztatását ingyenesen biztosítjuk. Kérésére egy hónapon belül írásban válaszolunk.  Ugyanakkor, ha a kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a GreenDependent, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

 • ésszerű összegű díjat számíthat fel az Ön részére, vagy
 • megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Ha már fizetett költségtérítést, de az adatok kezelése jogellenesen történt, vagy a kérelme eredményeként javítanunk kell az adatait, visszatérítjük Önnek ezt a díjat.

Ha a személyes adatok fejlett adatbiztonsági intézkedéseinkkel biztosított védelmére tett erőfeszítéseink ellenére bárki jogosulatlanul hozzáfér, megváltoztat, továbbít, nyilvánosságra hoz, töröl vagy megsemmisít, valamint véletlen megsemmisülést és sérülést okoz, vagy egyébként jogosulatlanul kezeli adatait, kérésére tájékoztatjuk Önt az ilyen incidens körülményeiről, ideértve azt is, hogy mikor történt, milyen hatásai lehetnek, és mit tettünk a következmények megelőzésére vagy enyhítésére.

 • A helyesbítéshez való jog

Ha az általunk kezelt személyes adatok nem pontosak, akkor az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül kijavítjuk őket. Ön jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatai kiegészítését erre vonatkozó nyilatkozat útján.

 • Törléshez való jog

A GreenDependent késedelem nélkül törli a személyes adatait, amennyiben:

 • már nincs szükség a személyes adatokra a meghatározott adatkezelési folyamatok lefolytatása céljából;
 • a személyes adatok kezelése jogellenes;
 • A GreenDependentre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése okán szükséges az adatok törlése;
 • amennyiben a GreenDependent nyilvánosságra hozta a személyes adatot.

Ön is kérheti tőlünk a személyes adatainak törlését a részünkre korábban megadott adatkezelési hozzájárulás visszavonásával. Ebben az esetben ugyanakkor a szolgáltatásunk további nyújtását megtagadhatjuk, illetve bizonyos szolgáltatások az Ön számára nem lesznek a továbbiakban elérhetők.

A személyes adatokat törlés helyett zároljuk, ha Ön ezt kéri, vagy, ha feltételezhető, hogy a törlés befolyásolhatja az Ön jogos érdekeit.

 • Korlátozáshoz való jog

Az adatkezelés korlátozására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben:

 • Ön vitatja adatainak pontosságát; ebben az esetben az adatok helyességének megállapításáig terjedő időtartamra a GreenDependent korlátozza személyes adatainak kezelését;
 • az adatkezelés jogellenes Ön törlés helyett a felhasználás korlátozását kéri;
 • a GreenDependentnek már nincs szüksége az adatokra, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez;
 • Ön tiltakozott személyes adatainak kezelése ellen, a tiltakozással kapcsolatos mérlegelés elvégzésének erejéig.

Személyes adata kezelése elleni tiltakozásának elbírálásának időtartamára – de legfeljebb 5 napra – az adatkezelést a GreenDependent felfüggeszti, a tiltakozás megalapozottságát megvizsgálja és döntést hoz, amelyről Önt haladéktalanul tájékoztatja.

Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatot a GreenDependent korlátozza, azaz kizárólag a tárolás, mint adatkezelés valósulhat meg mindaddig, amíg

 • Ön hozzájárul az adatkezeléshez;
 • jogi igények érvényesítéséhez szükséges a személyes adatainak kezelése;
 • más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében szükségessé válik a személyes adatok kezelése; vagy
 • jogszabály közérdekből elrendeli az adatkezelést.

Ha az adatkezelés korlátozását kérte, a korlátozás feloldásáról Önt a GreenDependent előzetesen tájékoztatja.

 • Adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, a GreenDependent rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (pl. .doc vagy .pdf formátumban) megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy a GreenDependent ezt akadályozná.

 • Mi történik, és mit tehet, ha elutasítjuk a kérelmét?

Ha a GreenDependent elutasítja az Ön kijavításra, korlátozásra vagy törlésre irányuló kérelmét, a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül írásban tájékoztatjuk Önt arról, hogy miért nem tudtuk teljesíteni a kérését, és tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslati lehetőségeiről és arról, hogy bejelentést tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz. Válaszunkat e-mailben küldjük el, ha Ön ebbe beleegyezik.

 • Milyen jogai vannak akkor, ha úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés jogellenes

Ha aggályai vannak az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatban, akkor jogosult az adatkezelés ellen tiltakozni. A tiltakozásnak tartalmaznia kell egy arra vonatkozó kérést, hogy az adatainak kezelését szüntessük meg, és az adatait töröljük.

Ha tiltakozik a személyes adatának kezelése ellen, a GreenDependent egy hónapon belül megvizsgálja a tiltakozás okait, érdemi döntést hoz, és írásban értesíti Önt a döntéséről.

 • Milyen jogorvoslati lehetőségek állnak az Ön rendelkezésére

Ha az Ön megítélése szerint személyes adatainak kezelése során a GreenDependent megsérti a GDPR rendelkezéseit, úgy Ön, mint érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál (azaz az EU bármely tagállama által a GDPR 51. cikke alapján létrehozott közhatalmi szervnél) – különösen az Ön szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban. Magyarországon a GDPR 51. cikkében foglalt kritériumoknak megfelelően létrehozott felügyeleti szerv a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: „NAIH” vagy „Hatóság”). Ennek megfelelően az alábbi pontban a NAIH részére panasztétel lehetőségének részleteiről tájékoztatjuk. Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy ettől függetlenül Ön a fentieknek megfelelően nem csak a Hatóságnál jogosult panasztételre, hanem az EU tagállamában létrehozott bármely felügyeleti hatóságnál.

 • Bejelentés a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz

Az adatvédelmi jogszabályok betartását a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felügyeli. Ha Ön úgy ítéli meg, hogy az adatkezelésünk nem felel meg a vonatkozó jogszabályoknak, vagy ha úgy ítéli meg, hogy ennek közvetlen veszélye fennáll, akkor bejelentést tehet a Hatóságnál a következő elérhetőségeken.

Hatóság neve: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

E-mailcím: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Telefonszám: +36 1 391 1400

Fax szám: +36 1 391 1410

Adatvédelmi kérdésekkel kapcsolatban további információ található a Hatóság honlapján: http://naih.hu/

Felhívjuk továbbá a figyelmét arra, hogy a GreenDependent köteles a Honlappal kapcsolatos adatvédelmi incidenst (azaz személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést) indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenteni a Hatóságnak. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az érintettek jogaira és szabadságaira nézve, a GreenDependent indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja Önt, mint érintettet az adatvédelmi incidensről.

 • Bírósági jogérvényesítés

Ha Ön úgy ítéli meg, hogy megsértettük a magánélethez való jogát vagy, hogy a tiltakozással kapcsolatos döntésünk helytelen volt, vagy arra nem válaszoltunk, Ön bírósághoz fordulhat. Ön dönthet úgy is, hogy a pert lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg.

Ezenkívül – a jogszabályban meghatározott feltételekkel – ha jogellenes adatkezelés vagy az adatbiztonsági követelmények megszegése következtében kárt okoznánk Önnek, bíróság előtt a GreenDependent ellen kártérítési igényt érvényesíthet. Ha személyiségi jogait sértettük meg, sérelemdíjban részesülhet, amelyet szintén bíróság előtt érvényesíthet.

Ebben a körben felelősek vagyunk adatfeldolgozóinkért.

 

MagyarEnglish

Szavazás

Mi lenne a legjobb megoldás karbon kibocsátásaink semlegesítésére?
 

Most online

Oldalainkat 94 vendég böngészi

Fontosabb híreink

Idén a globális túllövés - vagy egyesek szóhasználata szerint túlfogyasztás - napja július 29-re esik, a legkorábbra azóta, mióta számolják az emberiség ökológiai lábnyomát. Ez azt jelenti, hogy július 29-ig feléljük, amit idén a Föld ökoszisztémái fenntarthatóan előállítottak. Ezután tartalékainkat, és a jövő nemzedékeinek, azaz gyermekeink, unokáink tartalékait kezdjük felélni. Az ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testülete szerint 12 évünk van, hogy még hatékonyan cselekedni tudjunk, és limitáljuk az emberiségre és mai ökoszisztémákra nézve nagyon súlyos következményeket az egyik globális probléma, a klímaválság kapcsán.

De mit tehetünk? Az alábbiakban a The Guardian c. angol lap cikke alapján azt mutatjuk be, hogy mit tesznek azok, akik ezeket a problémákat kutatják, és teljesen tisztában vannak azzal, hogy mit jelent most már nem is hosszú, de középtávon a nem-cselekvés.

A teljes cikk ITT olvasható.

Aktuális hírlevelünket pedig ITT érheti el, melyhez jó olvasgatást kívánunk!